Последни Новини
ОБЯВА
20/05/2024 15:50
|
0 коментара
Тръжна документация
21/03/2024 12:28
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 • 05/10/2015 13:43
 • |
 • 0 коментара
CПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2 на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата,

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

гр. Роман, ул. “Димитър Благоев” № 2                                    тел. 09123/2206

 

 

 

 

 

 

                 П О В Т О Р Н А   П О К А Н А

                                                                                                                     

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ РОМАН” ЕООД – гр. Роман с адрес: гр.Роман ,ул. “Димитър Благоев” № 2            на основание чл.14,ал.4т.2 от ЗОП и във връзка с т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед №213 / 05.10.2015г. на Управителя на болницата,

 

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково обслужване на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

за срок от три години.

 

            Вид и характеристика на финансовите услуги: обслужване на разплащателна сметка, касови операции, преводи от сметка на“СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

            Прогнозна стойност 10000,00 лева без ДДС

 

Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, при следните показатели:

НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка и тежест при изчисляване на комплексната оценка 40 т.

1.1. Срок за обслужване на плащанията - максимална оценка 10 точки.

Банката да приема платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден

За преводи наредени през БИСЕРА:

 • до 16 ч. - 5 точки;
 • до 15 ч. - 3 точки;
 • до 14 ч. - 2 точки;

За преводи наредени преводи през РИНГС:

 • до 16 ч. - 5 точки;
 • до 15 ч. - 3 точки;
 • до 14 ч. -2 точки;

1.2. Наличие на развита ATM мрежа на територията на гр. Роман- максимална оценка 10 точки.

1.2.1. първа позиция -10 точки;

1.2.2. втора позиция - 5 точки;

 • трета позиция - 2 точки;

1.3. Предоставяне на допълнителни услуги по дебитни карти - максимална оценка 15 точки.

1.3.1.Предоставяне на кредит - овърдрафт по дебитна карта на служителите на Възложителя -максимална оценка 5 точки:

 • в размер до 5 нетни работни заплати – 5 точки;
 • в размер до 3 нетни работни заплати - 3 точки;

 

 

1.3.2.Предлагане на дебитни карти с максимално ниво на защита   максимална оценка 5 точки:

 • безконтактни карти с ЧИП технология - 5 точки;
 • карти с ЧИП технология - 3 точки:

1.3.3.Други услуги при използване на дебитна карта — максимална оценка 5 точки;

 • предлагане/използване на платформа за сигурни интернет плащания - 2 точки;
 • предлагане на участия в програми за лоялност - 3 точки;

 

 1. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 т.
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при кандидатите във връзка с изплащане на трудови възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман
 • : най- ниска цена - 15т., втора позиция - 10т., трета - 5т.
 • Такси и комисиони за касови операции: най- ниска цена - 5т., втора позиция - 3т., трето място - 1т.
 • Такси за преводи от сметка на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман
 • : най- ниска
  предложена цена - 10т., втора позиция - 5т., трета - 1т.
 • Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман
 • : най- ниска предложена цена - 15т., втора позиция - 10т, трета - 5т.
 • Лихва по разплащателна сметка и депозитни продукти за период не по- кратък от 7 (седем) дни: най- висок предложен лихвен процент - 15т, втора позиция - 10т., трета - 5т.

 

Срок за представяне на оферти: до 15.30 ч. на14.10.2015г.

Отваряне и разглеждане на офертите 11,00 часа на 15.10.2015г. в кабинет 315 ет.2

 

Място за подаване на офертата: Канцелария на “СБДПЛББ РОМАН” ЕООД – гр. Роман

ул. Димитър Благоев № 2 кабинет №.315.

 

Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на Възложителя: htt//sbdplbb-roman.com

 

 

 

 

 

                                                                 Управител: ...................................

                                                                                /д-р Владимир Ненов/