За нас

Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести ЕООД гр.Роман  е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват , диагностициране, лекуване, периодично наблюдение на болните от туберкулоза в  продължителната фоза и неспецифични белодробни заболявания от областа и страната .

            Държавната белодробна болница в гр. Роман функционира от 1954г., като санаториум за лечение на костно-ставна туберколоза. През 1962г. санаториумът е престуктуриран за лечение на белодробна туберкулоза. Със Заповед на Министъра на народното здраве през 1973г. санаториумът е отново престуктуриран в санаториум за активна медицинска рехабилитация на болни от закрити форми на белодробна туберкулоза и хронични белодробни заболявания. От 1984 до 1989г. санаториумът се трансформира в    Пневмологична болница за активна медицинска рехабилитация. От 1990г лечебното заведение съществува като Специализирана болница за белодробни болести , а от 1995г. като Държавна белодробна болница.

            Допълнително повлияващ фактор, подпомагащ оздравителния процес е уникалният климат на района – съчетание на надморска височина /165 м./, мека зима и хладно лято , подходящата възможност, която е с доказан благоприятстващ ефект при лечението на заболявания на дихателната система.

            Изключителна рядкост за подобни здравни заведения по отношение на географското местонахождение е наличието на т.нар.водни огледала – в района на лечебното заведение текат две-реки Малък и Голям Искър. Актрактивен и забележителен е и пристроеният парк , в който е разположена основната сграда. Това е площ над 60 декара , върху която растат над 40 уникални дървесни вида, оформени са няколко алеи и кътове за отдих , пътеки за разходки и места за почивка.

Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи. Към 31.12.2007 г. общият брой на длъжностите в болницата е 69, от които 16 лекарски, 1 маг. фармацевт, полувисш медицински персонал 27 и  друг персонал 31 (в.т.ч. 4 висш немедицински персонал).

Проведената анонимна анкета сред 15 хоспитализирани показа почти 100% удовлетвореност на пациентите, много добри битови условия и внимателното отношение към тях. Болните постъпват предимно насочени от личен лекар или специалист по пневмология и фтизиатрия. Повече от половината от тях постъпват за втори или повече пъти предвид хроничния характер на заболяването. Нито един от тях не е давал пари на медицински услуги .Има няколко препоръки за подобряване качеството на медицинското обслужване.