Цени

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД  ГР. РОМАН

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА

Код изслед-ване

Название на изследването

Цена

(лв.)

1

2

3

01_01

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

 

4.20

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

2.00

01_04

Време на кървене

2.50

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

3.50

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3.50

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

3.50

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

2.00

01_09

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

2.00

01_10

Окултни кръвоизливи

1.50

01_11

Глюкоза

3.00

01_12

Кръвно-захарен профил

7.50

01_13

Креатинин

3.00

01_14

Урея

3.00

01_15

Билирубин—общ

3.50

01_16

Билирубин—директен

3.50

01_17

Общ белтък

3.00

01_18

Албумин

3.00

01_19

Холестерол

3.50

01_20

HDL-холестерол

3.50

01_21

Триглицериди

3.50

01_22

Гликиран хемоглобин

15.00

01_23

Пикочна киселина

3.00

01_24

AСАТ

3.50

01_25

АЛАТ

3.50

01_26

Креатинкиназа (КК)

3.50

01_27

ГГТ

3.50

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

3.70

01_29

Алфа-амилаза

3.70

01_30

Липаза

4.80

01_31

Натрий и калий

5.00

01_34

Калций

3.90

01_35

Фосфати

3.90

01_36

Желязо

4.50

01_37

ЖСК

4.50

01_38

CRP

5.90

01_40

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

3.50

01_41

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

3.50

 

Кръвно – газов анализ

19.50

 


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ЕООД  ГР. РОМА

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.2, АЛ.3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  ПРАВО НА ДОСТЪП В МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА

 

1. Функционално изследване на дишането /ФИД/  6.00 лв.
2. Електрокардиограма / ЕКГ/  6.00 лв.

     


 

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

10.00

06_05

Специални центражи на черепа

10.00

06_06

Рентгенография на стернум

10.00

06_07

Рентгенография на ребра

10.00

06_09

Рентгенография на крайници

10.00

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

10.00

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

10.00

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

10.00

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

10.00

06_14

Рентгенография на бедрена кост

10.00

06_15

Рентгенография на колянна става

10.00

06_16

Рентгенография на подбедрица

10.00

06_17

Рентгенография на глезенна става

10.00

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

10.00

06_19

Рентгенография на клавикула

10.00

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

10.00

06_21

Рентгенография на скапула

10.00

06_22

Рентгенография на раменна става

10.00

06_23

Рентгенография на хумерус

10.00

06_24

Рентгенография на лакетна става

10.00

06_25

Рентгенография на антебрахиум

10.00

06_26

Рентгенография на гривнена става

10.00

06_28

Рентгенография на череп

15.00

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

15.00

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

15.00

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

15.00

06_32

Обзорна рентгенография на корем

15.00

06_33

Рентгенография на таз

15.00

06_34

Ехографска диагностика на коремни органи

15.00

1.Терапия с високочестотни токове

 

- УВЧ

 2.50лв.

2.Светлолечение

 

- Солукс

2.50лв.

   УВО – ТУБОС

2.50лв.

- Кварц

2.50лв.

 на поле

3.Терапия с ниско- и средночестотни токове

 

- Електрофореза

2.50лв.

- Диадинамични токове

2.50лв.

- Ултразвукова терапия

2.50лв.

4.Инхалация

2.50лв.

5.Парафинолечение

2.50 лв.

на поле

9.Кинезетерапия

 

- групова

5.00лв.

- индивидуална

5.00лв.

1. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ ОТ ПАЦИЕНТ С ДВЕ ЛЕГЛА СЪС ТЕЛЕВИЗОР , ЗАПЛАЩА 1.50 ЛВ. НА ВЕЧЕР , ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД;

2. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ В ВИП- СЕКТОРА С ДВЕ ЛЕГЛА , СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ , ХЛАДИЛНИК , ТЕЛЕВИЗОР , БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН СЕ ЗАПЛАЩА 6.00 ЛВ. НА ВЕЧЕР ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД;

3. ЦЕНА ЗА ИЗБОР НА БОЛНИЧНА СТАЯ В ВИП СЕКТОРА С ОБЩ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ , ХЛАДИЛНИК ТЕЛЕВИЗОР БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН С ЕЗАПЛАЩА 3.50 ЛВ. НА ВЕЧЕР ПРИ СВОБОДЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД ;

4. ЦЕНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТВ ПРИЕМНИК В БОЛНИЧНИ СТАИИ ПАЦИЕНТА ЗАПЛАЩТА  0.70 ЛВ. НА ВЕЧЕР