Права на пациента

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

в “СБПЛББ  – РОМАН”  ЕООД  гр. Роман

 

      СБДПЛББ осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всички – защита на тяхното човешко достойнство.

  Чл.1  Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в СБПЛББ

                                 

 ИМА ПРАВО:

 1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение.
 4. Да приеме или да отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях.

Правото на отказ от предложеното лечение пациента може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните здравни последици от този отказ.

 1. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна литература, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 2. Да се гарантира тайната на заболяването му.
 3. Да се ползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечение.
 4. Да бъде запознат с разходите по лечението му.
 5. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранното откриване на заболяванията.От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.
 6. Да бъде запознат със задълженията си като пациент.
 7. Да прави оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му, посочени в тази харта са нарушени.

     Ако пациента е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

    Настоящата харта е изготвена въз основа на препоръките на Световната медицинска асоциация.

 Чл.2 Задължения на пациентите:

-Да носят чисти дрехи и бельо.

-Да поддържат чистота и ред в стаите, сервизните помещения, общите помещения и да ползват банята по определен график.

-Да спазват забраната за пушене в сградата.

-Да не внасят, съхраняват и ползват спиртни напитки и бързо развалящи се хранителни продукти и други.

-Да не водят разговори от служебни телефони.

-Да пазят тишина в болничните стаи, коридори и столовата. Да не влизат в пререкание с медицинския персонал и помежду си.

-Да поддържат в изправност вещите които ползват и опазват болничното имущество.

-Да поддържат в ред леглото и нощното си шкафче.

-Да спазват определения лечебен режим и хранителна диета, предписани от лекуващия лекар.

-Да напускат болницата само с разрешение на лекуващия лекар или от дежурният лекар.

-Да спазват дневното разписание, вътрешният ред в стационара и изпълняват указанията на дежурния персонал. При постъпване пациентът се запознава с дежурната сестра с вътрешния ред и организацията на работа в стационара, включително и възможностите за изписване по дисциплинарен ред при нарушения и виновно поведение.

-Настанените болни в стационара се задължават да спазват установения ред и санитарно-хигиените изисквания, а дежурния персонал да осъществява контрол за тяхното спазване.

 

 Свиждане на болните се разрешава с техните близки само четвъртък и неделя от 14,00 часа до 16,00 часа. В останалите дни свиждане се разрешава от началник – отделение.

 

Чл.3. /1/ Сведения за болните се получава от лекуващия лекар.

 

           /2/ Длъжностните лица от персонала могат да дават информация за болните само когато са упълномощени за това от лекуващият лекар и Началник отделение.

 

Чл.4. При изписване болния получава от лекуващия лекар необходимите документи и указания и се задължават до 10,00 часа да освободят леглата.

 

Чл.5. За повредени вещи и вреди в лечебното заведение, нанесени от болни по време на престоя им в стационара, от виновните се търси обезщетение до размера на щетата, включително и по съдебен ред.

 

Чл.6. За всички неуредени въпроси, възникнали трудности и искания, болните имат право да подават писмени молби, жалби, възражения и сигнали до Началник отделението или до ръководството на лечебното заведение и да получават отговор в законния срок.