Последни Новини
ОБЯВА
20/05/2024 15:50
|
0 коментара
Тръжна документация
21/03/2024 12:28
|
0 коментара
Виж всички новини
Вход
Галерия

покана

  • 05/10/2015 14:21
  • |
  • 0 коментара
За участие в процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година, съгласно чл.14, ал. 5,т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед 212/ 05.10.2015 г. на Управителя при следните условия:

 

ПОКАНА

   За участие в процедура за определяне на изпълнител на услуга с предмет: ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година, съгласно чл.14, ал. 5,т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед 212/ 05.10.2015 г. на Управителя при следните условия:

І. Обект на поръчката: Услуга

 

ІІ. Предмет на услугата: ИЗБОР НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година

ІІІ. Кратко описание: Проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г., в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти.

ІV. Изисквания към изпълнение на поръчката

     -   Да бъдат със статут на регистриран одитор, по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО;

     - Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълнят поръчката:

  1. Извършен независим финансов одит в предприятия със сходен предмет на дейност;
  2. Копия на документи, заверени "вярно с оригинала", удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата
  3. Кратка професионална автобиография;
  4. Предложение за изпълнение на поръчката –
  5. Ценово предложение за одитиране отчетa на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година.

                 Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът записва „СБДПЛББ-Роман“ЕООД с адрес:гр.Роман,ул.“Д.Благоев №2-Деловодство, за участие в „Избор на дипломиран експерт счетоводител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „СБДПЛББ-Роман“ ЕООД и консолидиран отчет за 2015 година.

   В плика с офертата се поставя запечатан плик с надпис "Предлагана цена". Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

   Критерият за оценка на офертите е "най-ниска предложена цена".

   Срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 16.10.2015г.

     Място за подаване на оферти - деловодството на „СБДПЛББ-Роман“ЕООД ул.“Д.Благоев №2,   Възложителят разполага с финансов ресурс - общо до 5000 лв. /пет хиляди/ лева.

     Годишните финансови отчети на дружествата са публични и са публикувани в Търговския регистър.